Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

DZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ul. Jagiellońska 9
43-600 Jaworzno
 
e-mail: przemoc@mops.jaworzno.pl
Karina Lichota – Kierownik Działu
tel. 32 6181879, pok. 4
Ewelina Mikuła-Maziarz – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej-Koordynator
tel. 32 7629182, pok. 3
Anna Jarosińska – Starszy Pracownik Socjalny
Pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu
tel. 32 7629184, pok. 18
Magdalena Pasek – Pracownik Socjalny
Zespół pracy socjalnej wsparcia rodzin doznających przemocy
tel. 32 7629184, pok. 18
Magdalena Ciołczyk-Truś – Starszy Pracownik Socjalny
Natalia Szlachetka – Pracownik Socjalny
tel. 32 6181868, pok. 2
Elżbieta Gąszowska – Pracownik Socjalny
Tomasz Kowalski – Pracownik Socjalny
tel. 32 7629197, pok. 1
Donata Jakubowicz – Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181976, pok. 6
Katarzyna Szot – Starszy Referent
Karolina Mleczko - Referent
Barbara Ślusarczyk - Pomoc Administracyjna
tel. 32 7629193, pok. 17
Agnieszka Mazgaj - Terapeuta
tel. 32 6181976, pok. 6
ZAKRES DZIAŁANIA
Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje swoje zadania w ramach komórek organizacyjnych:
 
1. Kierownika/Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespołu Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy, w którym zostaje wyznaczony pracownik socjalny pełniący dodatkowo zadania koordynatora zespołu.
3. Pracownika socjalnego 1-go kontaktu.
4. Dwóch pracowników obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup roboczych.
5. Terapeuty.
 
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
 
1. Koordynacja wszelkich działań podmiotów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą oraz zatrzymanie przemocy w rodzinie.
2. Podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
6. Organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Współpraca w opracowaniu i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
8. Wdrożenie i nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskiej Karty” oraz pracy grup roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy rodzinom z problemem przemocy.
9. Wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą.
10. Powoływanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ponadto podejmuje działania:
 
1. Opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie.
2. Monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych.
3. Podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą.
4. Podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Zakres działania Zespołu Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy obejmuje:
 
I. Prowadzenie pracy socjalnej, w szczególności poprzez:
 
1. Budowanie relacji pomocowej opartej o partnerstwo, zaufanie, współpracę.
2. Podejmowanie działań diagnostycznych związanych z rozpoznaniem sytuacji, sposobu funkcjonowania osoby lub rodziny oraz jej otoczenia.
3. Wspieranie osoby/rodziny polegające na wzmocnieniu osoby/rodziny, wyzwoleniu jej sił i zasobów (zasada empowerment).
4. Motywowanie osoby/rodziny do podjęcia działań i wysiłków w celu zapoczątkowania i utrzymania pozytywnej zmiany w jej funkcjonowaniu społecznym.
5. Ukazywanie osobie/rodzinie następstw jej postępowania i przejmowania przez nią pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.
6. Wyjaśnianie zmierzające do zrozumienia przez osobę lub rodzinę natury problemu; uświadomieniu przez osobę/rodzinę swojego funkcjonowania społecznego.
7. Dostarczanie osobie/rodzinie wiedzy niezbędnej do podniesienia kompetencji, kształtowania umiejętności w danym obszarze funkcjonowania społecznego.
8. Wskazywanie różnych opcji postępowania, w celu stworzenia warunków do podjęcia przez osobę/rodzinę samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu.
9. Uzgadnianie z osobą/rodziną celów i planu działania w celu poprawy swojej trudnej sytuacji.
10. Pomoc w wykorzystywaniu przez osobę/rodzinę swoich uprawnień i zasobów w celu poprawy jej sytuacji, m.in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej.
11. Udostępnianie osobie/rodzinie usług (społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych) oraz działań pomocowych.
12. Reprezentowanie interesów osób/ rodzin, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.
13. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych, również poprzez towarzyszenie osobie lub rodzinie w realizacji działań.
14. Rozszerzanie sieci kontaktów poprzez ułatwienie osobie/rodzinie nawiązywania kontaktów z innymi, aktywizowanie do poszukiwania zasobów w swoim otoczeniu.
15. Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych.
16. Współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin.
17. Przeprowadzanie ewaluacji, poprzez monitoring i ocenę przyjętych celów i podejmowanych działań.
18. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub funkcjonowania osoby/rodziny.
19. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby pracy socjalnej.
20. Współpracę z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w zakresie projektów i przedsięwzięć adresowanych do klientów Ośrodka wraz z przekazywaniem merytorycznego opracowania pakietów usług wraz z aktualizacją pakietów usług.
21. Informowanie odpowiedniej instytucji/specjalisty, w tym pracownika socjalnego ds. świadczeń, o konieczności udzielenia pomocy i podejmowanie działań do czasu przejęcia sprawy przez specjalistę.
22. Prowadzenie dokumentacji rodziny.
23. Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach nie objętych systemem TT POMOC.
 
II. Realizowanie zadań wynikających z prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”, w szczególności poprzez:
 
1. Wnioskowanie o utworzenie grupy roboczej w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
2. Prowadzenie i koordynowanie działania grup roboczych.
3. Niezwłoczne organizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
4. Zapewnianie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
5. Podejmowanie, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.
6. Podejmowanie, również we współpracy z uczestnikami grupy roboczej, działań na rzecz osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny w szczególności:
a) diagnozowanie funkcjonowania rodziny, w tym pod kątem występowania problemu przemocy w rodzinie,
b) wzmacnianie rodziny doznającej przemocy, poprzez wyzwolenie jej sił i zasobów (zasada empowerment) koniecznych do rozwiązania problemów,
c) motywowanie osoby/rodziny do podjęcia działań i wysiłków w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i poprawy jej funkcjonowania, w szczególności do skorzystania z możliwości oferowanego wsparcia,
d) opracowywanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje kompleksowych działań,
e) monitorowanie sytuacji rodziny, w szczególności bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą w rodzinie,
f) przeprowadzanie oceny zmian dokonujących się w rodzinie.
7. Wspieranie osoby/rodziny, w której problem przemocy w rodzinie został opanowany w stopniu pozwalającym na zakończenie działania grupy roboczej, w utrzymaniu pozytywnej zmiany oraz w rozwiązywaniu innych problemów rodziny, aby mogła stać się samodzielna i niezależna.
Zadania te realizują pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej.
 
Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej pełniący funkcję koordynatora wykonuje dodatkowo zadania:
 
1. Koordynowanie pracą Zespołu Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy oraz Terapeuty poprzez monitoring i wspieranie pracowników w realizacji zadań związanych z wykonywaniem pracy socjalnej zgodnie z przyjętymi w MOPS w Jaworznie standardami pracy socjalnej, realizacją procedury „Niebieskiej Karty”.
2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy pracowników socjalnych, w szczególności poprzez:
a) monitorowanie poprawności prowadzenia dokumentacji,
b) zapewnienie odpowiedniego obciążenia pracą pracowników socjalnych, pozwalającym na właściwe wykorzystanie ich czasu pracy i jednoczesne zapewnienie wystarczającego czasu na prowadzenie profesjonalnej pracy socjalnej dostosowanej do sytuacji i potrzeb osoby/rodziny.
3. Koordynowanie i organizowanie obsługi administracyjnej procedury „Niebieskiej Karty”.
4. Organizacja wsparcia rodzin doznających przemocy w rodzinie i pracowników socjalnych przez terapeutę.
5. Bieżący nadzór nad toczącymi się procedurami „Niebieskiej Karty”, w których zjawisko przemocy nie ustało.
 
Zadania pracownika socjalnego 1-go kontaktu obejmują:
 
1. Pomoc w wyrażaniu potrzeb i ustalanie oczekiwań osoby dotyczących wsparcia w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie.
2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy; kierowanie do odpowiednich specjalistów, w tym do pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej.
3. Informowanie osób będących w trudnej sytuacji życiowej o możliwościach i rodzajach wsparcia udzielanego w ramach działalności ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w ich uzyskaniu.
4. Dokonywanie wstępnej diagnozy, poprzez przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.
5. Organizowanie dostępu i umawianie wizyt u specjalistów, w tym pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej.
6. Prowadzenie sprawozdawczości i korespondencji dotyczącej Zespołu Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy.
7. Organizowanie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych we współpracy z pracownikami socjalnymi ds. pracy socjalnej i pracownikiem obsługi administracyjnej.
 
Zadania pracowników obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych obejmują:
 
1. Rejestrowanie procedury „Niebieskiej Karty”.
2. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powołania grupy roboczej dla danej rodziny objętej procedurą.
3. Monitorowanie uczestniczenia stron w procedurze „Niebieskiej Karty”.
4. Dokonywanie analizy uczestniczenia specjalistów w procedurze „Niebieskiej Karty” (protokoły uzupełniające, zmiany, odwołania).
5. Prowadzenie rejestru ochrony danych osobowych (upoważnienia dla poszczególnych przedstawicieli grupy roboczej).
6. Przygotowywanie, opracowanie oraz przekazywanie pracownikom socjalnym do pracy socjalnej całości dokumentacji „Niebieskiej Karty”.
7. Udostępnianie kserokopii prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty” do Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rodzinnego, Prokuratury.
8. Wystawianie zaświadczeń dotyczących rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”.
9. Prowadzenie statystyk, sprawozdań dotyczących rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
 
Zadania Terapeuty obejmują:
 
1. Realizowanie zadań wynikających z procedury „Niebieskiej Karty” poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji dla klientów objętych procedurą „Niebieskiej Karty” (sprawców przemocy), uczestniczenie w grupach roboczych „Niebieskiej Karty”, zapoznanie się z dokumentacją „Niebieskiej Karty” osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z terapeutą.
2. Współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień w zakresie diagnozowania dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
4. Współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie motywowania do podjęcia leczenia.
5. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla pozostałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.
6. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla pozostałych pracowników wg potrzeb.
7. Prowadzenie pracy korekcyjnej, terapeutycznej i poradniczej w siedzibie Ośrodka oraz w terenie poprzez diagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych (ofiar i sprawców przemocy w rodzinie), w tym także poprzez pracę w terenie współpracując z pracownikami socjalnymi:
a) kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
b) dokonywanie okresowej oceny efektów pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie i przygotowywanie wynikających z niej wniosków.
8. Prowadzenie dokumentacji powyższych czynności, w tym karty klienta i sporządzanie sprawozdań końcowych z realizowanych działań oraz przedkładanie ich na żądanie przełożonych (dyrektor/kierownik/koordynator).
9. Wydawanie zaświadczeń dla osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:50