Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej

DZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
ul. Jagiellońska 9
43-600 Jaworzno
 
e-mail: przemoc@mops.jaworzno.pl
Karina Lichota – Kierownik Działu
tel. 32 6181879, pok. 4
Ewelina Mikuła-Maziarz – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej-Koordynator
tel. 32 7629182, pok. 3
Anna Jarosińska – Starszy Pracownik Socjalny
Pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu
tel. 32 7629184, pok. 18
Magdalena Pasek – Starszy Pracownik Socjalny
Zespół pracy socjalnej wsparcia rodzin doznających przemocy
tel. 32 7629184, pok. 18
Magdalena Ciołczyk-Truś – Starszy Pracownik Socjalny
Natalia Szlachetka – Starszy Pracownik Socjalny
tel. 32 6181868, pok. 2
Elżbieta Gąszowska – Pracownik Socjalny
Tomasz Kowalski – Pracownik Socjalny
Kamil Busch – Pracownik Socjalny
tel. 32 7629197, pok. 1
Donata Jakubowicz – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181976, pok. 6
Katarzyna Szot – Starszy Referent
Karolina Mleczko – Referent
Barbara Ślusarczyk – Pomoc Administracyjna
tel. 32 7629193, pok. 17
ZAKRES DZIAŁANIA
Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej realizuje swoje zadania w ramach komórek organizacyjnych:
 
1. Kierownika/Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespołu Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy Domowej, w którym zostaje wyznaczony pracownik socjalny pełniący dodatkowo zadania koordynatora zespołu.
3. Pracownika socjalnego 1-go kontaktu.
4. Pracownicy obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w szczególności:
1. kieruje pracami Zespołu Interdyscyplinarnego,
2. organizuje pracę Zespołu Interdyscyplinarnego,
3. reprezentuje Zespół Interdyscyplinarny na zewnątrz.
 
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
 
1. Tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności przez:
a) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
b) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
c) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
d) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
e) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
f) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
g) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
h) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
i) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
j) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.
 
Zakres działania Zespołu Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy Domowej obejmuje:
 
I. Prowadzenie pracy socjalnej, w szczególności poprzez:
 
1. Budowanie relacji pomocowej opartej o partnerstwo, zaufanie, współpracę.
2. Podejmowanie działań diagnostycznych związanych z rozpoznaniem sytuacji, sposobu funkcjonowania osoby
lub rodziny oraz jej otoczenia.
3. Wspieranie osoby/rodziny polegające na wzmocnieniu osoby/rodziny, wyzwoleniu jej sił i zasobów (zasada empowerment).
4. Motywowanie osoby/rodziny do podjęcia działań i wysiłków w celu zapoczątkowania i utrzymania pozytywnej zmiany
w jej funkcjonowaniu społecznym.
5. Ukazywanie osobie/rodzinie następstw jej postępowania i przejmowania przez nią pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.
6. Wskazywanie różnych opcji postępowania, w celu stworzenia warunków do podjęcia przez osobę/rodzinę samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu.
7. Uzgadnianie z osobą/rodziną celów i planu działania w celu poprawy swojej trudnej sytuacji.
8. Pomoc w wykorzystywaniu przez osobę/rodzinę swoich uprawnień i zasobów w celu poprawy jej sytuacji,
m.in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej.
9. Udostępnianie osobie/rodzinie usług (społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych) oraz działań pomocowych.
10. Reprezentowanie interesów osób/ rodzin, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.
11. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych, również poprzez towarzyszenie osobie lub rodzinie w realizacji działań.
12. Rozszerzanie sieci kontaktów poprzez ułatwienie osobie/rodzinie nawiązywania kontaktów z innymi, aktywizowanie
do poszukiwania zasobów w swoim otoczeniu.
13. Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych
i niepublicznych.
14. Współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności
w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin.
15. Przeprowadzanie ewaluacji, poprzez monitoring i ocenę przyjętych celów i podejmowanych działań.
16. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub funkcjonowania osoby/rodziny.
17. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby pracy socjalnej.
18. Współpracę z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w zakresie projektów i przedsięwzięć adresowanych
do klientów Ośrodka wraz z przekazywaniem merytorycznego opracowania pakietów usług wraz z aktualizacją pakietów usług.
19. Informowanie odpowiedniej instytucji/specjalisty, w tym pracownika socjalnego ds. świadczeń, o konieczności udzielenia pomocy i podejmowanie działań do czasu przejęcia sprawy przez specjalistę.
20. Prowadzenie dokumentacji rodziny.
21. Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach nie objętych systemem TT POMOC.
 
II. Realizowanie zadań wynikających z powołania do grupy diagnostyczno-pomocowej.
 
Grupa diagnostyczno-pomocowa powołana jest:
1. W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej lub informacją o możliwości jej występowania, a także realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 8 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
2. W sytuacji, gdy do Zespołu Interdyscyplinarnego wpływa wypełniony formularz "Niebieska Karta - A" otrzymany
od osoby wszczynającej procedurę „Niebieskie Karty”.
 
W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:
1. pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
2. funkcjonariusz Policji.
 
Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.
 
Do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.
 
Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:
1. Dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.
2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia.
3. Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”
pod jej nieobecność.
4. Realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.
5. Występowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.
6. Występowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.
7. Monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.
8. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.
9. Dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
- uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”
- wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
10. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 
III. Realizacja procedur „Niebieskie Karty” wszczętych i niezakończonych w ramach grup roboczych.
 
Zadania te realizują pracownicy socjalni do spraw pracy socjalnej.
 
Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej pełniący funkcję koordynatora wykonuje dodatkowo zadania:
1. Koordynowanie pracą Zespołu Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy Domowej poprzez monitoring i wspieranie pracowników w realizacji zadań związanych z wykonywaniem pracy socjalnej zgodnie z przyjętymi w MOPS w Jaworznie standardami pracy socjalnej, oraz realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej.
2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy pracowników socjalnych, w szczególności poprzez:
a) monitorowanie pracy socjalnej w rodzinach objętych wsparciem w ramach grup diagnostyczno – pomocowych,
b) monitorowanie poprawności prowadzenia dokumentacji,
c) zapewnienie odpowiedniego obciążenia pracą pracowników socjalnych, pozwalającym na właściwe wykorzystanie ich czasu pracy i jednoczesne zapewnienie wystarczającego czasu na prowadzenie profesjonalnej pracy socjalnej dostosowanej do sytuacji i potrzeb osoby/rodziny.
3. Koordynowanie i organizowanie obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Organizowanie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych we współpracy
z pracownikami socjalnymi ds. pracy socjalnej i pracownikami obsługi administracyjnej.
 
Zadania pracownika socjalnego 1-go kontaktu obejmują:
 
1. Pomoc w wyrażaniu potrzeb i ustalanie oczekiwań osoby dotyczących wsparcia w rozwiązywaniu problemu przemocy domowej.
2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy; kierowanie do odpowiednich specjalistów, w tym do pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej.
3. Informowanie osób będących w trudnej sytuacji życiowej o możliwościach i rodzajach wsparcia udzielanego w ramach działalności ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w ich uzyskaniu.
4. Dokonywanie wstępnej diagnozy, poprzez przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
5. Organizowanie dostępu i umawianie wizyt u specjalistów, w tym pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej.
6. Prowadzenie sprawozdawczości i korespondencji dotyczącej Zespołu Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy Domowej.
7. Realizacja zadań w wyniku powołania do grupy diagnostyczno-pomocowej.
 
Zadania pracowników obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego:
 
1. Rejestrowanie procedury „Niebieskie Karty”, zgłoszeń dotyczących przemocy domowej oraz pozostałej korespondencji Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Przygotowanie na wniosek Przewodniczącego dokumentacji na spotkanie grupy diagnostyczno-pomocowej.
3. Terminowe przekazywanie (osobiste lub korespondencyjne) powołanym do grupy diagnostyczno-pomocowej specjalistom, podpisanych przez Przewodniczącego Zespołu protokołów powołania do grupy diagnostyczno-pomocowej.
4. Przekazanie procedury „ Niebieskie Karty” powołanej grupie diagnostyczno-pomocowej.
5. Organizacja obiegu udostępnianej dokumentacji na spotkania grup diagnostyczno-pomocowych z zachowaniem ustalonych terminów.
6. Bieżące przekazywanie Przewodniczącemu Zespołu zgłaszanych wniosków przez grupę diagnostyczno-pomocową.
7. Informowanie Przewodniczącego o brakach w przekazanej dokumentacji otrzymanej od grupy diagnostyczno-pomocowej.
8. Sporządzanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej zaproszeń i wezwań dla osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
9. Prowadzenie rejestru oświadczeń o zachowaniu poufności informacji i danych pozyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej.
10. Udostępnianie prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” do Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rodzinnego, Prokuratury.
11. Wystawianie zaświadczeń dotyczących rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
12. Prowadzenie statystyk, sprawozdań dla Gminy oraz Ministerstwa w sprawie rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej.
13. Prowadzenie terminarza spotkań grup diagnostyczno-pomocowych.
14. Obsługa pism obiegowych w sprawach rodzin objętych wsparciem Działu oraz Zespołu.
15. Opracowanie we współpracy z Przewodniczącym aktualizacji danych do informatorów dla osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
16. Przekazywanie instytucjom zobowiązanym do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” wzorów formularza „Niebieska Karta” cz. A i B.
17. Obsługa administracyjno–techniczna procedur „Niebieskie Karty” wszczętych i niezakończonych w ramach grup roboczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:50