Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestry i ewidencje

W Dziale Administracyjnym prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazywanych do archiwum zakładowego oraz archiwum państwowego
 • Wykaz dokumentacji archiwalnej
 • Rejestr pomiarów temperatury i wilgotności w archiwum zakładowym
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
 • Rejestr zbiorów bibliotecznych zakupionych na potrzeby MOPS
 • Rejestr faktur/ not księgowych wystawionych przez Dział Administracyjny MOPS
 • Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – system komputerowy
 • Rejestr pełnomocnictw i upoważnień pracowników jednostki do wykonywania zadań i czynności prawnych udzielonych przez Dyrektora MOPS
 • Rejestr osób uzupełniających lub podnoszących swoje wykształcenie
 • Rejestr Zarządzeń Dyrektora MOPS
 • Centralny rejestr umów
 • Rejestr pracowników
 • Rejestr nagród jubileuszowych
 • Rejestr zatrudnionych pracowników młodocianych
 • Rejestr osób ukaranych
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr wypadków w pracy
 
W Sekretariacie i Kancelarii prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestr odpisów uchwał
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Jaworzna
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism – dziennik wykonanej dokumentacji
 • Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism - rejestr poczty przekazanej na punkty
 • Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism – dziennik wykonanej dokumentacji ePUAP
 • Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism – rejestr przesyłek doręczonych do Urzędu Miejskiego
 • Rejestr listów zwykłych
 • Rejestr listów poleconych
 
W Dziale Świadczeń Rodzinnych prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestr zaświadczeń
 • Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych dla instytucji
 • Rejestr wniosków o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
 • Rejestr wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 • Rejestr wniosków o świadczenie rodzicielskie
 • Rejestr wniosków o zasiłek pielęgnacyjny
 • Rejestr wniosków o świadczenie pielęgnacyjne
 • Rejestr wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Rejestr wniosków o zasiłek dla opiekuna
 • Rejestr wniosków o jednorazowe świadczenie „Za życiem”
 • Rejestr osób w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ (sprawy niezakończone do 31.05.2022r.)
 • Rejestr wniosków w sprawie refundacji podatku VAT
 • Rejestr wniosków w sprawie wydawania zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”
 • Rejestr wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (dotyczy wniosków złożonych do 31.05.2022r. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)
 • Rejestr osób podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu pobieranych świadczeń opiekuńczych.
 
W Dziale Świadczeń Alimentacyjnych prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestr zaświadczeń
 • Rejestr wydawanych decyzji ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Rejestr dłużników alimentacyjnych
 • Rejestr postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 • Rejestr decyzji umarzających, odraczających termin płatności lub rozkładających na raty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rejestr decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach alimentacyjnych i ich umorzeń
 
W Dziale Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestr zaświadczeń
 • Rejestr pism wychodzących
 • Rejestr pism (informacje o sytuacji osób, rodzin dla instytucji zewnętrznych, w tym sądy, prokuratura, policja)
 • Rejestr jednorazowych świadczeń 300+ dla obywateli Ukrainy
 
W Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestr zaświadczeń
 
W Dziale Aktywizacji i Wsparcia Rodziny prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Teczki zbiorcze wnioskodawców - rejestr klientów Zespołu Pracy Socjalnej, Usamodzielnienia i Integracji ze Środowiskiem
 • Teczki zbiorcze wnioskodawców - skierowania z DAW do innych Działów oraz skierowania z innych Działów do DAW
 • Teczki zbiorcze wnioskodawców - zgłoszenia telefoniczne, osobiste
 • Rejestr/dziennik korespondencji
 • Opiniowanie sytuacji osób przebywających na terenie gminy dla instytucji zewnętrznych
 • Informowanie o sytuacji osób, rodzin oraz o problemach społecznych dla instytucji zewnętrznych, w tym sądy, prokuratura, policja
 • Zespół Asysty Rodzinnej - klienci
 • Praca z rodziną PZ
 • Pismo wychodzące z DAW i przychodzące z DPP
 • Rejestr przekazywanych i otrzymywanych akt osobowych DPP
 • Rejestr uczestników programu Korpus Wsparcia Seniorów modułu I i II
 • Rejestr przydzieleń asystenta rodziny
 
W Dziale Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestr pism
 • Rejestr klientów korzystających z pomocy w Dziale Aktywizacji i Wsparcia Osób Bezdomnych
 • Rejestr wniosków o świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
 • Rejestr osób objętych pracą socjalną w dziale Aktywizacji i Wparcia Osób Bezdomnych
 • Rejestr kontraktów socjalnych
 • Rejestr indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
 • Rejestr interwencji dotyczących osób bezdomnych
 • Rejestr zaświadczeń o dochodach
 • Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
 • Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
 • Rejestr osób bezdomnych korzystających interwencyjnie z Noclegowni
 • Rejestr wyjść pracowników socjalnych
 
W Dziale Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Dowody księgowe
 • Kierowanie do domów pomocy społecznej
 • Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • Kierowanie do ośrodków wsparcia
 • Teczki zbiorcze wnioskodawców świadczeń pomocy społecznej
 • Zaświadczenia dla świadczeniobiorców
 • Współpraca z zakładami i instytucjami krajowymi
 
W Dziale Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestr wpływu do Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzonych wzorów formularzy – część A „ Niebieska Karta”
 • Rejestr wpływu do Zespołu Interdyscyplinarnego – pism dotyczących Zespołu, wniosków stron oraz instytucji
 • Rejestr Pracy Socjalnej
 • Rejestr pism wewnętrznych DPP
 • Rejestr pism zewnętrznych DPP
 • Rejestr Terapeuty
 
W Dziale Strategii i Rozwoju Usług Społecznych prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestry uczestników projektów
 • Rejestry z obszaru finansowego
 • Rejestry z obszaru merytorycznego
 • Rejestry z obszaru personelu projektu/kadry
 • Rejestry z obszaru postępowań
 • Rejestr dokumentów przychodzących
 • Rejestr umów cywilnoprawnych
 
W Dziale Świadczeń Pieczy Zastępczej prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Rejestr zaświadczeń dla świadczeniobiorców
 
W Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Wnioski w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych
 • Wnioski w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd
 • Wnioski w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach programu S-A-M!
 • Rejestr umów zawieranych z Wnioskodawcami.
 
W Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzone są następujące rejestry lub ewidencje:
 • Wnioski i odwołania w sprawach o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Wnioski i odwołania w sprawach o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • Wnioski w sprawach o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Wnioski w sprawach o wydanie legitymacji osób niepełnosprawnych
 • Wnioski w sprawach o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek
 • Rejestr kontroli
 
 
Rejestry, w zależności od rodzaju, są udostępniane na wniosek lub do wglądu albo nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane osobowe są chronione ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 12:59