Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mops.jaworzno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy art.10 pkt. 4 deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się w sposób następujący : zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mops.bip.jaworzno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń : część plików publikowanych na stronie Ośrodka przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo. Część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej. Zamieszczone informacje w postaci załączników są skanami z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji w tym zakresie (np. dokumentacja przetargowa). Ponadto strona www.mops.jaworzno.pl jak i BIP zapewnia dostęp cyfrowy m.in poprzez obsługę strony dla osób niedowidzących. BIP MOPS zawiera m.in. funkcję "wysoki kontrast".
b) nieproporcjonalne obciążenie:
nie dotyczy
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
nie dotyczy

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-22
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie : Dział Administracyjny, Dział IT, Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych. .
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-09-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Dane kontaktowe : imię i nazwisko Koordynatora ds. dostępności : Patrycja DROBNIAK - WASILEWSKA @: dostepnosc@mops.jaworzno.pl telefon : 32 618 18 72 | 32 618 18 39 | 32 618 18 40 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie | ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dostepnosc@mops.jaworzno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
32 618 18 39 | 32 618 18 72 | 32 618 18 50 | 32 618 18 62

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Zgodnie z zapisami Art. 18. 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych "Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej (...)". W sytuacji gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Skargę można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej : dostepnosc@mops.jaworzno.pl lub pocztą tradycyjną na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie | ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno. Wnioski skargi będą rozpatrywane w terminie wskazanym w art. 8 pkt. 3 lub 4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. "Solidarności" 77 00-090 Warszawa www.rpo.gov.pl Infolinia : 800 676 676

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2013-12-30
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-01-22
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d9719340-8cc4-4c3c-b366-e65c03cb900a. Strona www.mops.jaworzo.pl została również sprawdzona na stronie https://validator.w3.org/ - test z wyniku dostępny pod linkiem : https://validator.w3.org/nu/?showsource=yes&showoutline=yes&showimagereport=yes&doc=https%3A%2F%2Fmops.jaworzno.pl%2F
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
nie dotyczy
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenia mogą być dokonywane w jednej z następujących form: - e-mail na adres: dostepnosc@mops.jaworzno.pl - telefonicznie na nr : 32 618 18 72 | 32 618 18 39 | 32 618 18 40 | - drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie | ul. Północna9b | 43-600 Jaworzno
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałych podległych komórek organizacyjnych : A. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Północnej 9b w Jaworznie, administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • w budynku są dwa wejścia, główne od strony wschodniej, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla wózków i od strony zachodniej, gdzie do wejścia prowadzą schody, • przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, • w budynku jest winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, • do budynku i wszystkich pomieszczeń MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. B. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 235, administrowanym przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie: • w budynku są dwa wejścia, główne od strony północnej do którego prowadzą schody oraz wschodniej z poziomu terenu poprzez przychodnię lekarską ZLO. • w skrzydle budynku z wejściem od strony wschodniej znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie parteru osoba niepełnosprawna ma możliwość przemieszczenia się korytarzem do skrzydła budynku z wejściem od strony północnej, • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się we wszystkich pomieszczeniach biurowych MOPS zlokalizowanych na parterze budynku, • przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • do budynku i wszystkich pomieszczeń MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. C. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 14 w Jaworznie, administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • w budynku są trzy wejścia z poziomu terenu, dwa od strony północnej i jedno od strony południowej, • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu biurowym MOPS zlokalizowanym na parterze budynku, • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • do budynku i wszystkich pomieszczeń MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. D. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Jaworznie, administrowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno: • do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Jagiellońskiej, • do wejść prowadzą schody. Do końca br będzie zamontowany podnośnik windowy dla osób niepełnosprawnych (projekt w trakcie realizacji), • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, • do budynku i wszystkich pomieszczeń MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych na parteru budynku w sali konferencyjnej. E. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie- lokale zajmowane w części budynku przy ul. Maksymiliana Kolbego 20 w Jaworznie administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • do lokalu prowadzi jedno wejście od strony ul. Maksymiliana Kolbego, • do lokalu MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. F. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Łukasiewicza 6 w Jaworznie administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • do lokalu prowadzi jedno wejście z poziomu terenu, • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu biurowym, • obok budynku na parkingu ogólnodostępnym znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • do lokalu i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. G. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Łukasiewicza 7 w Jaworznie administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • do lokalu prowadzi jedno wejście z poziomu terenu, • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, • przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • do lokalu i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż w związku zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Dz.U. 2017 poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić powyższą informację w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie nie posiada zatrudnionego tłumacza języka migowego niemniej jednak w powyższych sytuacjach będzie starał się zapewnić rozwiązanie alternatywne. W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się poprzez e-mail: dostepnosc@mops.jaworzno.pl lub pod numerami telefonów : 32 618 18 72 lub 32 618 18 39.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie aktualnie kończy prace nad nową wersją strony internetowej, która zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Na stronie internetowej kontrast będzie spełniał wymagania WCAG na poziomie AAA.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Niniejsza deklaracja dostępności została zatwierdzona przez Dyrektora jednostki, Pana Czesława Smalcerza.
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie na dzień składania deklaracji nie wskazuje innych treści uznanych za stosowne.