Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych

DZIAŁ WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB BEZDOMNYCH
ul. Kolbego 20
43-600 Jaworzno
 
e-mail: ewelina.bomba@mops.jaworzno.pl
 
DOM NOCLEGOWY DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
ul. Łukasiewicza 6
43-600 Jaworzno
Ewelina Bomba – Kierownik Działu
tel. 32 6181831
Magdalena Godlewska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Beata Surmacz – Starszy Pracownik Socjalny
Zespół ds. Zapewnienia Schronienia
tel. 32 6181831
Alina Błachnio – Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 7629192
Renata Gruca – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Marianna Ziętek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Stanowiska Pracowników Socjalnych ds. Wychodzenia z Bezdomności
tel. 32 7629192
Magdalena Jarnot – Opiekun
Andrzej Bujniak – Opiekun
Henryk Śliwiński – Opiekun
Tomasz Hejsak – Młodszy Opiekun
Józef Ryba – Młodszy Opiekun
Noclegownia
tel. 32 6181829
ZAKRES DZIAŁANIA
Dział Aktywizacji i Wsparcia Osób Bezdomnych, wykonuje swoje zadania w ramach komórek organizacyjnych:
 
1. Zespół ds. Zapewnienia Schronienia.
2. Stanowiska Pracowników Socjalnych ds. Wychodzenia z Bezdomności.
3. Noclegownia dla bezdomnych Mężczyzn.
4. Mieszkania , w tym:
a) 2 mieszkania treningowe przy ul. Jaśminowej,
b) 2 mieszkania treningowe przy ul. Klonowej,
c) 1 mieszkanie wspomagane przy ul. Jaśminowej.
 
Zadania Zespołu ds. Zapewnienia Schronienia wykonują pracownicy socjalni ds. świadczeń, a zakres ich działań obejmuje:
 
1. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie możliwości skorzystania z usług dostępnych dla osób bezdomnych.
2. Pomoc w wyrażaniu potrzeb i oczekiwań osoby/rodziny dotyczących świadczeń pomocy społecznej, w tym pomoc
w sformułowaniu wniosku o przyznanie świadczeń pomocy społecznej.
3. Przyjmowanie wniosków o pomoc, rejestracja wniosku w systemie TT POMOC i ustalanie daty wywiadu.
4. Informowanie osoby bezdomnej o prawach i uprawnieniach oraz możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz procedurze i zasadach ich przyznawania.
5. Pomoc osobie bezdomnej w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy.
6. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
w tym w sprawach przyznania miejsca w Noclegowni, Schronisku, Mieszkaniu Treningowym lub Wspomaganym.
7. Sporządzanie Kontraktów Mieszkaniowych .
8. Badanie uprawnień osoby bezdomnej, po zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu administracyjnym, poprzez dokonanie oceny spełniania warunków koniecznych do przyznania świadczeń pomocy społecznej.
9. Dobór form świadczeń pomocy społecznej właściwych dla sytuacji osób/rodzin ubiegających się o pomoc, tworzenie planu pomocy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do tej ustawy oraz aktach prawa lokalnego, a także obowiązującą w MOPS Lokalną Polityką Świadczeń.
10. Zobowiązywanie osób bezdomnych do podejmowania działań w celu zmiany trudnej sytuacji, poprzez wykorzystanie swoich uprawnień i zasobów, w szczególności podjęcie współpracy z pracownikiem socjalnym ds. pracy socjalnej oraz monitorowanie tych działań, w tym przy wykorzystaniu kontraktu socjalnego, w szczególności w przypadku wydawania decyzji o umieszczeniu osoby bezdomnej w Schronisku.
11. Prowadzenie interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osoby bezdomnej i współpraca w tym zakresie
z pracownikami socjalnymi ds. pracy socjalnej.
12. Przeprowadzanie wywiadu i negocjowanie wysokości, rodzaju, formy, czasu udzielania pomocy przez osoby zobowiązane do alimentacji w trybie art. 103 kodeksu postępowania administracyjnego.
13. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
14. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na rzecz innych instytucji, programów i projektów na rzecz przyznania usług oraz świadczeń materialnych pomocy społecznej;
15. Prowadzenie doraźnej pracy socjalnej w celu usamodzielnienia osób bezdomnych, poprzez:
a) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom oraz kierowanie
do odpowiednich specjalistów, w tym do pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej,
b) pomoc w uzyskaniu dla osób bezdomnych wsparcia w ramach dostępnych na terenie Jaworzna pakietów usług
dla osób bezdomnych,
c) prowadzenie interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osoby bezdomnej i współpraca w tym zakresie
z pracownikami socjalnymi ds. pracy socjalnej,
d) prowadzenie interwencji do momentu przekazania sprawy do pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej,
e) informowanie odpowiedniej instytucji/specjalisty, w tym pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej i pracownika socjalnego ds. usług, o konieczności podjęcia działań wspierająco-interwencyjnych i podejmowanie działań
do czasu przejęcia sprawy przez specjalistę.
16. Współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.
17. Uruchamianie procedury „Niebieskie Karty”.
18. Współpracę z pracownikami socjalnymi ds. pracy socjalnej i ds. usług w zapewnieniu osobom/rodzinom odpowiedniego wsparcia.
19. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi.
20. Prowadzenie postępowania w sprawie sprawienia pogrzebu.
21. Prowadzenie korespondencji w sprawach osób bezdomnych.
22. Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach nie objętych systemem TT POMOC.
23. Prowadzenie kartoteki osoby bezdomnej.
24. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami wniesionymi przez strony od decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
25. Współpracę z Działem Realizacji Świadczeń Społecznych w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pomocy społecznej, przyznawanych decyzją administracyjną.
26. Monitorowanie realizacji posiłków w Jadłodajni dla osób bezdomnych.
27. Współpracę z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w zakresie projektów i przedsięwzięć adresowanych
do osób bezdomnych oraz w tworzeniu i aktualizacji pakietów usług dla osób bezdomnych.
 
Zadania realizowane na Stanowiskach Pracowników Socjalnych ds. Wychodzenia z Bezdomności to prowadzenie pracy socjalnej, w szczególności z osobami bezdomnymi wymagającymi wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności, z osobami niesamodzielnymi w codziennym funkcjonowaniu, z osobami przebywającymi w pomieszczeniach niemieszkalnych, poprzez:
 
1. Zapobieganie procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym
i dyskryminującym osoby bezdomne.
2. Wspieranie osób bezdomnych we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie, polegające na wyzwoleniu jej sił i zasobów (zasada empowerment).
3. Pomoc w wykorzystywaniu przez osobę bezdomną swoich uprawnień i zasobów w celu poprawy swojej sytuacji,
m.in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej, w tym udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie możliwości skorzystania z usług dostępnych w środowisku, poprzez wykorzystanie pakietów usług dla osób bezdomnych dostępnych w Jaworznie.
4. Reprezentowanie interesów osób bezdomnych, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.
5. Wspieranie osób bezdomnych wymagających opieki, w szczególności poprzez budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych.
6. Prowadzenie działań diagnostycznych, w szczególności przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
7. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych, również poprzez towarzyszenie osobie bezdomnej w realizacji działań.
8. Pracę z osobami przebywającymi w pomieszczeniach niemieszkalnych i innych skupiskach osób bezdomnych,
w szczególności poprzez prowadzenie streetworkingu mającego na celu dotarcie do osób nieobjętych działaniami systemu pomocy i włączenie tych osób do systemu pomocy społecznej i innych instytucji polityki społecznej.
9. Prowadzenie, we współpracy ze służbami porządkowymi, akcji profilaktycznych wśród osób bezdomnych mających
na celu zapobieganie zagrożenia ich zdrowia i życia, w szczególności prowadzenie „akcji zimowych”.
10. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia i współpraca w tym zakresie
z pracownikiem socjalnym ds. świadczeń i pracownikiem socjalnym ds. usług.
11. Tworzenie razem z osobą bezdomną Programu Usamodzielnienia ,Indywidualnego Programu Wychodzenia
z Bezdomności i wspieranie jej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, przede wszystkim problemów rodzinnych, mieszkaniowych i związanych z zatrudnieniem.
12. Współpracę z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym w celu łagodzenia i rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem bezdomności.
13. Inicjowanie i wdrażanie nowych form pomocy społecznej oraz metod pracy socjalnej.
14. Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom osób bezdomnych.
15. Prowadzenie grupowych form pracy socjalnej dla osób bezdomnych, dostosowanych do ich potrzeb.
16. Realizację zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności podejmowanie działań
bez zgody osoby, która może zagrażać życiu i zdrowiu swojemu lub innych.
17. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i negocjowanie wysokości, rodzaju, formy, czasu udzielania pomocy przez osoby zobowiązane do alimentacji w trybie art. 103 kodeksu postępowania administracyjnego.
18. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na rzecz innych instytucji, programów i projektów.
19. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi.
20. Prowadzenie korespondencji dotyczącej osób bezdomnych objętych pracą socjalną.
21. Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach nie objętych systemem TT POMOC.
22. Prowadzenie kartoteki pracy socjalnej osoby bezdomnej.
23. Współpracę z pracownikami socjalnym ds. pracy socjalnej innych działów, w szczególności z Działem Reintegracji Społecznej i Zawodowej.
24. Współpracę z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w zakresie projektów i przedsięwzięć adresowanych
do osób bezdomnych oraz w tworzeniu i aktualizacji pakietów usług.
Zadania Noclegowni obejmują:
 
1. Zapewnienie noclegu w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
2. Zapewnienie niezbędnego ubrania, urządzeń do utrzymania higieny osobistej, udostępnienie kuchni.
3. Zapewnienie gorącego posiłku.
 
Zadania Mieszkań Treningowych i Wspomaganych obejmują:
 
1. Przygotowanie osób bezdomnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
2. Wykształcenie w osobach bezdomnych umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.
3. Pomoc w funkcjonowania na rynku pracy osobom bezdomnych w wieku aktywności zawodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:50