Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny

DZIAŁ AKTYWIZACJI I WSPARCIA RODZINY
ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
 
e-mail: aktywizacja@mops.jaworzno.pl
Magdalena Małota – Kierownik Działu
tel. 32 6181827, pok. 11
Bożena Kras – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej-Koordynator
tel. 32 6181847, pok. 12
Barbara Przybyłowska – Starszy Pracownik Socjalny
Pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu
tel. 32 7629185, pok. 13
Agnieszka Ochmańska – Starszy Referent
tel. 32 7629185, pok. 13
Iwona Osowska – Starszy Asystent Rodziny
Zespół asysty rodzinnej
tel. 32 7629190, pok. 1
Marta Goj – Asystent Rodziny
Dorota Majewska - Starszy Asystent Rodziny
tel. 32 6181789, pok. 4
Sara Duplak – Asystent Rodziny
Natalia Górska – Asystent Rodziny
Agnieszka Lebuda -Młodszy Asystent Rodziny
tel. 32 7629195, pok. 10
Karolina Mazur – Starszy Pracownik Socjalny
Agnieszka Kosowska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Zespół pracy socjalnej usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem
tel. 32 6181975, pok. 3 IV piętro
Magdalena Chudy – Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Łyczyszyńska – Starszy Pracownik Socjalny
tel. 32 6181832, pok. 4 IV piętro
Anna Popławska – Starszy Pracownik Socjalny
Karolina Skraburska – Starszy Pracownik Socjalny
tel. 32 7629199, pok. 5 IV piętro
Renata Windys – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Agnieszka Kowal – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181979, pok. 6 IV piętro
Elżbieta Trzop – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Lucyna Smagacz – Pracownik Socjalny
tel. 32 6181830, pok. 7 IV piętro
Ewa Kuczawska – Starszy Pracownik Socjalny
Roksana Szewczyk – Starszy Pracownik Socjalny
tel. 32 6181838, pok. 8 IV piętro
ZAKRES DZIAŁANIA
Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny realizuje zadania w ramach komórek organizacyjnych:
 
1. Zespół Pracy Socjalnej Usamodzielnienia i Integracji ze Środowiskiem, w którym zostaje wyznaczony pracownik socjalny pełniący dodatkowo zadania koordynatora zespołu.
2. Zespół Asysty Rodzinnej.
3. Pracownik socjalny 1-go kontaktu.
4. Stanowisko ds. obsługi administracyjnej.
 
Zakres działania Zespołu Pracy Socjalnej Usamodzielnienia i Integracji ze Środowiskiem pracowników socjalnych obejmuje prowadzenie pracy socjalnej, w szczególności poprzez:
 
1. Pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, wspieranie osób
w oparciu o zasadę empowerment.
2. Zapobieganie procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego i przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym
i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę, społeczność.
3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki
tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań, a w szczególności umiejętność stosowania ustawy
o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych.
4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy poprzez bezpośrednie informowanie klienta
oraz reprezentowanie, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.
5. Prowadzenie działań diagnostycznych, w szczególności przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
6. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
7. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
8. Współpracę i współdziałanie z pracownikami instytucji tj. Sąd Rodzinny, Komenda Miejska Policji, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz innymi jednostkami udzielającymi wsparcia
w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
9. Powoływanie Zespołów Aktywizacji i Wsparcia w celu realizacji planu pomocy rodzinie.
10. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.
11. Prowadzenie grupowych form pracy socjalnej dla różnych grup docelowych dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej.
12. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu nowych metod pracy socjalnej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia jednostek, grup i rodzin z terenu miasta Jaworzno.
13. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
14. Prowadzenie dokumentacji obsługiwanych spraw oraz systematycznie ewidencjonowanie realizacji pracy socjalnej.
15. Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach nie objętych systemem TT POMOC.
16. Współpracę z asystentami rodziny oraz z pracownikami z innych Działów w zakresie pracy socjalnej z rodziną.
17. Współpracę z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w zakresie projektów i przedsięwzięć adresowanych
do klientów Ośrodka oraz w tworzeniu i aktualizacji pakietów usług.
Zadania te realizują pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej.
 
Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej pełniący funkcję koordynatora wykonuje dodatkowo zadania:
 
1. Koordynowanie pracą Zespołu ds. Pracy Socjalnej Usamodzielnienia i Integracji ze Środowiskiem poprzez monitoring i wspieranie pracowników w realizacji zadań związanych z wykonywaniem pracy socjalnej zgodnie z przyjętymi
w MOPS w Jaworznie standardami pracy socjalnej.
2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy pracowników socjalnych, w szczególności poprzez:
a) monitorowanie poprawności prowadzenia dokumentacji,
b) zapewnienie odpowiedniego obciążenia pracą pracowników socjalnych, pozwalającym na właściwe wykorzystanie ich czasu pracy i jednoczesne zapewnienie wystarczającego czasu na prowadzenie profesjonalnej pracy socjalnej dostosowanej do sytuacji i potrzeb osoby/rodziny.
 
Zakres działania Zespołu Asysty Rodzinnej obejmuje:
 
1. Zapobieganie procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego i przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym
i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę, społeczność.
2. Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów występujących w rodzinie oraz zmotywowanie
jej do współpracy i działań zmierzających do ich przezwyciężenia.
3. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie prawidłowego wychowania
i opieki nad dziećmi.
4. Informowanie rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy i usług różnych instytucji w zależności od potrzeb.
5. Pomoc rodzinie w rozszerzaniu kontaktów, stymulowanie do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie tego poprzez towarzyszenie i wsparcie.
6. Współpracę z pracownikami socjalnymi, w szczególności z pracownikami ds. pracy socjalnej, koordynatorami pieczy zastępczej, terapeutą oraz psychologiem w zakresie pracy z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów, opracowywaniu planu pracy z rodziną.
7. Współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym i z Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi.
8. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w sferze opiekuńczo-wychowawczej poprzez towarzyszenie
w realizacji działań.
9. Realizację planu pracy z rodziną, ewaluacja, monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie aktywnej postawy członków rodziny.
10. Prowadzenie dokumentacji rodziny.
11. Współpracę z instytucjami tj.: Sąd Rodzinny, Komenda Miejska Policji, Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
 
Pracownik socjalny 1-go kontaktu realizuje zadania:
 
1. Pomoc w wyrażaniu potrzeb i ustaleniu oczekiwań osoby dotyczących wsparcia w rozwiązywaniu jej problemów życiowych.
2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom oraz organizowanie dostępu do odpowiednich specjalistów, w tym do pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej, psychologa, terapeuty, prawnika.
3. Informowanie osób będących w trudnej sytuacji życiowej o możliwościach i rodzajach wsparcia udzielanego w ramach działalności ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w ich uzyskaniu.
4. Dokonywanie wstępnej diagnozy.
5. Prowadzenie sprawozdawczości i obsługi administracyjnej działu.
6. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.
 
Zakres działania Stanowiska ds. obsługi administracyjnej:
 
1. Obsługa administracyjna Działu Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:
a) ewidencjonowanie oraz przygotowywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
b) prowadzenie rejestrów spraw,
c) udzielanie odpowiedzi na korespondencje zleconą przez kierownika działu.
2. Przyjmowanie osób zgłaszających się do MOPS, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich specjalistów zatrudnionych w dziale.
3. Organizowanie dostępu i umawianie wizyt u pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej, asystentów rodziny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:50