Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Administracyjny

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
 
e-mail: da@mops.jaworzno.pl
Barbara Śliwińska – Kierownik Działu
tel. 32 6181862, pok. 222
Małgorzata Nocoń – Specjalista
Konsuela Gałek – Inspektor
Sylwia Rygielska – Specjalista
tel. 32 6181861, pok. 221
Kaja Łach – Specjalista
Justyna Braska – Referent
tel. 32 6181863, pok. 223
Przemysław Machowicz – Starszy Inspektor
Cezary Kot – Konserwator
Ryszard Olszak – Kierowca
tel. 32 6181864, pok. 224
ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres działania Działu Administracyjnego obejmuje:
 
1. Gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi: realizowanie zapotrzebowań i zaopatrzenie pracowników Ośrodka w materiały biurowe, rzeczowe i techniczne, zakup maszyn, urządzeń biurowych, formularzy i druków oraz materiałów stanowiących inwentarz Ośrodka.
2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych w programie „Probit – Środki trwałe”.
3. Prowadzenie archiwum zakładowego: przyjmowanie dokumentacji, ewidencjonowanie i udostępnianie jej, typowanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania, przeprowadzanie brakowania, korespondencja z Archiwum Państwowym, opracowywanie jednolitego rzeczowego wykazu akt i jego aktualizacja.
4. Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji i remontów Ośrodka.
5. Prowadzenie w Ośrodku spraw objętych ustawą o zamówieniach publicznych.
6. Prowadzenie rejestru zawartych umów cywilnoprawnych.
7. Zawieranie umów na media tj. energię, czynsze, telefony, śmieci itp.
8. Prowadzenie i aktualizację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieszkaniach nadzorowanych przez Ośrodek.
9. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości.
10. Prowadzenie spraw związanych z „Procedurą realizacji zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w związku z realizacją umów cywilnoprawnych w Gminie miasta Jaworzna”.
11. Udzielanie informacji instytucjom i innym organom oraz sporządzanie zaświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu
ze świadczeń Ośrodka na podstawie informacji z komórek organizacyjnych.
12. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.
13. Prowadzenie spraw związanych z BHP, opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny), okresowych.
14. Prowadzenie dochodzenia powypadkowego oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn
i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.
15. Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką zdrowotną pracowników, a w szczególności nad aktualizacją badań lekarskich pracowników.
16. Współpracę z Rejonową Komendą Straży Pożarnej w zakresie profilaktyki ppoż. w Ośrodku.
17. Zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną, roboczą, obuwie robocze i środki higieny osobistej.
18. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia
oraz ich pranie i konserwację.
19. Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska (urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) oraz z prowadzeniem rekrutacji pracowników zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz w celu zastępstwa.
20. Prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i dokształcania pracowników, przygotowywanie umów i porozumień
dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz wystawianie i kompletowanie zaświadczeń niezbędnych do udzielenia świadczeń zawartych w umowach.
21. Prowadzenie spraw związanych z poleceniem wyjazdów służbowych, rozliczaniem przejazdów służbowych pracowników Ośrodka.
22. Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem kandydatów na staż i praktyki oraz opracowywanie dokumentacji niezbędnej do ich przedłużenia.
23. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób skierowanych przez PUP do robót publicznych w uzgodnieniu
z działem Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz z przyjęciem na prace interwencyjne.
24. Prowadzenie spraw związanych z zamawianiem i prowadzeniem ewidencji pieczęci i pieczątek, zakupem
i prowadzeniem rejestru zakupionych książek.
25. Opracowywanie rocznego planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz koordynowanie kontroli wewnętrznych.
26. Prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pracowników socjalnych.
27. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej oraz złożeniem egzaminu zgodnie
z art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.
28. Prowadzenie spraw kadrowych związanych m.in. z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, z nabytymi uprawnieniami dla pracowników (tj. nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne, dodatki za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.), z prowadzeniem spraw rentowych i emerytalnych pracowników.
29. Prowadzenie spraw związanych z kompletowaniem i aktualizowaniem akt osobowych.
30. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników oraz z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
31. Prowadzenie spraw związanych z realizacją urlopów zgodnie z kodeksem pracy i innych ustaw tj. urlopów wypoczynkowych, dodatkowych dla pracowników socjalnych, dodatkowych z tytułu niepełnosprawności, bezpłatnych, szkoleniowych.
32. Prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującej:
a) dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,
b) dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
c) kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.
33. Przygotowanie deklaracji i przelewów do PFRON oraz sprawozdań do PFRON z dokonanych wpłat przez Ośrodek.
34. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów, a w szczególności:
- pracowników odznaczonych,
- pracowników ukaranych,
- pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
- wypłaconych pracownikom nagród jubileuszowych,
- obecności i nieobecności pracowników w pracy, spóźnień do pracy, zwolnień od pracy w sprawach osobistych
w godzinach służbowych i odpracowania tego czasu,
- zarządzeń Dyrektora MOPS,
- pracowników uzupełniających lub podnoszących swoje wykształcenie,
- wypadków przy pracy,
- stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
- upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora MOPS oraz Prezydenta Miasta Jaworzna,
- wydanych i zwróconych legitymacji służbowych oraz zaświadczeń o zatrudnieniu.
35. Wypełnianie obowiązku sprawozdawczego na rzecz statystyki publicznej poprzez przekazywaniu jednorazowo, systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonych spraw.
36. Przekazywanie do rejestru centralnego danych o każdym czynie, o którym mowa w art. 222, art. 223 lub art. 226 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, popełnionym wobec pracownika socjalnego.
37. Utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
38. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego.
39. Konserwację i naprawę sprzętu, urządzeń sanitarnych, stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach Ośrodka.
40. Dostarczanie listów do jednostek z terenu miasta Jaworzna.
41. Gospodarkę sprzętem łączności telefonicznej i telefaksowej.
42. Prowadzenie spraw z zakresu Programu Tarcza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:49