Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej

DZIAŁ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
 
e-mail: dss@mops.jaworzno.pl
Aneta Ziętek – Kierownik Działu
tel. 32 6181865, pok. 225
Małgorzata Olesik – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej-Koordynator
tel. 32 6181865, pok. 225
Bronisława Zarzeczna – Specjalista Pracy Socjalnej
Pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu
tel. 32 6181875, pok. 220
Dorota Proksa – Specjalista Pracy Socjalnej
Mariola Bernacka – Starszy Pracownik Socjalny
Zespół ds. przyznawania świadczeń pomocy społecznej
tel. 32 6181873, pok. 216
Anna Sopata – Starszy Pracownik Socjalny
Agnieszka Rapacz – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 7629187, pok. 217
Anna Żurawik – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Elżbieta Pomykacz – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 7629188, pok. 218
Violetta Ryncarz – Specjalista Pracy Socjalnej
Monika Urban – Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181874, pok. 219
Anna Ciura – Specjalista Pracy Socjalnej
Elżbieta Przystałka – Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181866, pok. 226
Monika Wawrykiewicz – Pracownik Socjalny
Elżbieta Kanclerz – Pracownik Socjalny
tel. 32 6181876, pok. 227
Ilona Ryś – Pracownik Socjalny
Aleksandra Pieczara – Pracownik Socjalny
tel. 32 6181871, pok. 228
ZAKRES DZIAŁANIA
Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w ramach komórek organizacyjnych:
 
1. 2 Zespołów ds. Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej,
2. 1 pracownika socjalnego pełniącego dodatkowo zadania koordynatora,
3. 1 stanowisko pracownika socjalnego 1- go kontaktu.
 
Zakres działania Zespołów ds. Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej obejmuje:
 
1. Informowanie osoby/rodziny o prawach i uprawnieniach oraz możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz procedurze i zasadach ich przyznawania.
2. Przyjmowanie wniosków o pomoc, rejestrowanie wniosku w systemie TT POMOC i ustalanie daty wywiadu.
3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń finansowych i rzeczowych pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Dobór form świadczeń pomocy społecznej właściwych dla sytuacji osób/rodzin ubiegających się o pomoc, tworzenie planu pomocy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do tej ustawy oraz aktach prawa lokalnego, a także obowiązującą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie Lokalną Polityką Świadczeń.
5. Zobowiązywanie osoby/rodziny do podjęcia działań w celu zmiany trudnej sytuacji, poprzez wykorzystanie swoich uprawnień i zasobów działań, w szczególności podjęcie współpracy z pracownikiem socjalnym ds. pracy socjalnej oraz monitorowanie tych działań.
6. Wszczynanie i prowadzenie postępowania z urzędu w sprawie zmiany, uchylenia decyzji, w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności w przypadku braku współpracy osoby/rodziny w rozwiązywaniu swoich problemów.
7. Monitorowanie wykorzystywania świadczeń pomocy społecznej, w przypadku uzasadnionego podejrzenia marnotrawstwa.
8. Przeprowadzenie wywiadu i negocjowanie wysokości, rodzaju, formy, czasu udzielania pomocy przez osoby zobowiązane do alimentacji w trybie art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
9. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami wniesionymi przez strony od decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
10. Informowanie odpowiedniej instytucji/specjalisty, w tym pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej, o konieczności podjęcia działań wspierająco - interwencyjnych i podejmowanie działań do czasu przejęcia sprawy przez specjalistę, w tym uruchamianie procedury „Niebieskie Karty”.
11. Współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.
12. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
13. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz innych instytucji, programów i projektów w celu przyznania świadczeń pieniężnych lub rzeczowych.
14. Prowadzenie postępowania w sprawie sprawienia pogrzebu.
15. Prowadzenie korespondencji w sprawach osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i rzeczowych.
16. Współpracę z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w zakresie projektów/przedsięwzięć adresowanych do klientów Ośrodka oraz w tworzeniu i aktualizacji pakietów usług.
17. Prowadzenie kartoteki osoby/rodziny.
18. Prowadzenie ewidencji pism z zakładów karnych, aresztów śledczych.
19. Koordynację działań w zakresie udzielania pomocy osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności w zakresie wsparcia finansowego i poradnictwa.
20. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji pomocy na rzecz osób zwolnionych z zakładów karnych oraz ich rodzin.
21. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.
22. Prowadzenie postępowania administracyjnego z zakresu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej.
Zadania te realizują pracownicy socjalni ds. świadczeń.
 
Pracownik socjalny ds. świadczeń pełniący funkcję koordynatora wykonuje dodatkowo zadania:
 
1. Koordynowanie pracą Zespołu ds. Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej oraz monitorowanie i wspieranie pracowników w realizacji zadań określonych przepisami w zakresie pomocy społecznej oraz Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarządzeniami Dyrektora.
2. Prowadzenie nadzoru nad postępowaniami administracyjnymi w sprawach świadczeń pieniężnych i rzeczowych pomocy społecznej oraz potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych, w szczególności poprzez:
a) sprawdzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych pod kątem zgodności z ustawą o pomocy społecznej i rozporządzeniem MRPiPS oraz zarządzeniami Dyrektora oraz zatwierdzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
b) potwierdzanie zgodności decyzji administracyjnych z planem pomocy,
c) podpisywanie decyzji administracyjnych.
3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 
Pracownik socjalny 1-go kontaktu realizuje zadania:
 
1. Pomoc w wyrażaniu potrzeb i ustaleniu oczekiwań osoby dotyczących wsparcia w rozwiązywaniu jej problemów życiowych.
2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i kierowanie do odpowiednich specjalistów, w tym do pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej, psychologa, terapeuty ds. uzależnień, prawnika.
3. Informowanie osób będących w trudnej sytuacji życiowej o możliwościach i rodzajach wsparcia udzielanego w ramach działalności ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w ich uzyskaniu.
4. Dokonywanie wstępnej diagnozy, poprzez przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.
5. Prowadzenie sprawozdawczości i obsługi administracyjnej działu.
6. Udzielanie informacji stronom o przyznanych świadczeniach pomocy społecznej.
7. Rejestracja świadczenia jednorazowego 300zł na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz prowadzenie statystyki.
8. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 07-11-2023 09:15