Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
 
e-mail: spz@mops.jaworzno.pl
Mirela Szlósarczyk – Kierownik Działu
tel. 32 6181860, pok. 317
Klaudia Gładysz – Starszy Referent
tel. 32 7629191, pok. 314
Magdalena Lenart – Inspektor
Klaudia Sienkiewicz – Podinspektor
tel. 32 6181851, pok. 313
Justyna Ciołczyk – Starszy Referent
Katarzyna Rożnowska-Dziura – Referent
tel. 32 6181833, pok. 312
ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres działania Działu Świadczeń Pieczy Zastępczej obejmuje:
 
1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyjętych wniosków i wydawanie decyzji w sprawach:
a) świadczeń oraz dodatków dla rodzin zastępczych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) świadczeń dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą rodzinną i instytucjonalną,
c) pobytu w mieszkaniach treningowych wychowanków wymienionych w pkt b,
d) ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych.
2. Weryfikację przyznanych świadczeń w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej osób pobierających świadczenia oraz dodatki.
3. Monitorowanie frekwencji szkolnej pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych na wniosek lub z urzędu oraz wydawanie decyzji w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (jako jednej z form pieczy zastępczej).
5. Pozyskiwanie drogą pisemną lub elektroniczną od organów podatkowych, emerytalno – rentowych, KRK i innych jednostek informacji niezbędnych do realizacji zadań Działu.
6. Realizację zadania wynikającego z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
a) przygotowywanie porozumień z powiatami właściwymi,
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia porozumienia,
c) przygotowywanie listy wypłat/not za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na podstawie zawartych porozumień,
d) wystawianie not obciążających powiaty właściwe do ponoszenia kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
e) monitorowanie terminów płatności zgodnie z zawartymi porozumieniami,
f) roczne rozliczenia wpłat wynikających z zawartych porozumień.
7. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i dodatków, nieregulowania opłat za mieszkanie treningowe oraz opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
8. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych, wznowienia, zawieszenia i umorzenia postępowania.
9. Ścisła współpracę z Organami Egzekucyjnymi, a w szczególności: Urzędem Miasta w Jaworznie, Urzędami Skarbowymi oraz Komornikami Sądowymi.
10. Prowadzenie rejestru dłużników.
11. Wystawianie wezwań do zapłaty oraz upomnień dla dłużników na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
12. Wystawianie tytułów wykonawczych i przekazywanie ich do organu egzekucyjnego.
13. Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych.
14. Zgłaszanie dłużników do Biura Informacji Gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem.
15. Dokonywanie przypisów lub odpisów oraz uzgadnianie sald nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek
za opóźnienie zgodnie z wydanymi decyzjami.
16. Dokonywanie przypisów lub odpisów przyznanych świadczeń i dodatków zgodnie z wydanymi decyzjami
i porozumieniami.
17. Dokonywanie przypisów i odpisów odpłatności dla rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie wydanych decyzji.
18. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach ustalenia odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej na wniosek innych Ośrodków.
19. Występowanie do sądu z wnioskami o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
20. Generowanie, sporządzanie i zatwierdzanie list wypłat i zleceń świadczeń pieczy zastępczej.
21. Sporządzanie dla Działu Finansowego miesięcznych zbiorczych rozliczeń za pobyt wychowanków w mieszkaniach treningowych.
22. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych oraz informacji w zakresie wypłaconych świadczeń, dodatków.
23. Obsługę programu systemowego Pomost Sygnity moduł Piecza Zastępcza.
24. Wydawanie zaświadczeń na wniosek strony w sprawach wypłaconych świadczeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 14-09-2023 14:10