Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Pieczy Zastępczej

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ul. Inwalidów Wojennych 14
43-600 Jaworzno
 
e-mail: pz@mops.jaworzno.pl
Joanna Kaszuba – Kierownik Działu
tel. 32 6181785, pok. 18
Bernadeta Lizok – Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Katarzyna Zalewska – Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
tel. 32 6181856, pok. 23
Marzena Raciak-Czaicka – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Agata Bureś – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
tel. 32 6181834, pok. 21
Magdalena Wasyl – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kinga Kamysz – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Andżelika Mazur – Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
tel. 32 6181978, pok. 19
Anna Myślińska-Ćwiok – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Magdalena Zientarska-Sułek – Specjalista Pracy Socjalnej
Marta Freń – Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181855, pok. 22
ZAKRES DZIAŁANIA
Dział Pieczy Zastępczej realizuje swoje zadania na stanowiskach:
 
1. Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Pracowników socjalnych, wykonujących, zgodnie z harmonogramem, zadania pracownika socjalnego 1-go kontaktu.
 
Zakres działania Działu Pieczy Zastępczej obejmuje:
 
Zadania wynikające z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,
w szczególności poprzez:
 
1. Realizację zadań wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działającego na terenie miasta Jaworzna.
2. Ustalanie planów pomocy poszczególnym osobom i rodzinom.
3. Pomoc w integracji ze środowiskiem dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wymienionych w Rozdziale 4 ustawy o pomocy społecznej.
5. Prowadzenie i nadzorowanie mieszkań treningowych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i innego typu placówek – 2 mieszkań przy ul. Grunwaldzkiej i 1 mieszkania przy ul. Szymanowskiego.
6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka:
a) w wieku do 3 lat – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące,
b) powyżej 3 lat – nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
7. Po dokonaniu oceny, sporządzanie na piśmie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego sądu.
8. Informowanie sądu o możliwości powrotu dzieci do rodziny.
9. Wydawanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinach zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka:
a) nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka,
b) kolejnej – po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następnie nie rzadziej niż co 3 lata.
10. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
11. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
12. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.
13. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
14. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
15. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych według indywidualnych programów szkolenia.
16. Sporządzanie ocen o spełnianiu przez kandydata na rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zastępczą niezawodową lub prowadzącego rodzinny dom dziecka warunków, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
17. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
18. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
19. Wyznaczanie koordynatorów pieczy zastępczej oraz nadzór nad realizowanymi przez nich zadaniami.
20. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.
21. Organizowanie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
22. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
23. Prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.
24. Zapewnianie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
25. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
26. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania
dla nich rodzin przysposabiających.
27. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
28. Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej na podstawie umów zawieranych z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka.
29. Przygotowywanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka.
30. Wytaczanie na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.
31. Poszukiwanie miejsc oraz przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji związanej z wydawaniem skierowań
do placówek opiekuńczo – wychowawczych.
32. Opracowywanie oraz realizacja projektów w obszarze systemu pieczy zastępczej.
33. Organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
34. Współpracę ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z sądem oraz organami pomocniczymi sądu, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
35. Realizację postanowień Sądu o umieszczeniu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 
Zadania wynikające z realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,w szczególności poprzez:
 
1. Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego.
2. Wpis do ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego danych małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni
w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.
 
Zadania pracownika socjalnego 1-go kontaktu:
 
1. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki
tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, kierowanie do odpowiednich specjalistów.
2. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej wsparcia przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
3. Pomoc w wyrażaniu potrzeb, oczekiwań i ustalenie oczekiwań osoby/rodziny dotyczących świadczeń pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w tym pomoc w sformułowaniu wniosku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 14-09-2023 14:10