Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Świadczeń Rodzinnych

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
 
e-mail: rodzinne@mops.jaworzno.pl
Magdalena Siewior – Kierownik Działu
tel. 32 6181791, pok. 11
Aleksandra Czuba – Pomoc Administracyjna
tel. 32 6181786, pok. 10
Monika Dziwosz – Zastępca Kierownika
Dagmara Buniowska – Podinspektor
Joanna Zawada – Starszy Inspektor
tel. 32 6181798, pok. 10a
Leszek Szymiec – Inspektor
Sylwia Gębka – Referent
tel. 32 6181835, pok. 10a
Anna Berny – Inspektor
Ewa Śmigielska – Podinspektor
tel. 32 6181799, pok. 12
Sabina Chucherko – Referent
Aleksandra Bołbot – Referent
tel. 32 6181787, pok. 13
Monika Siga – Inspektor
Dagmara Ambroziak – Podinspektor
tel. 32 6181794, pok. 14
Joanna Żalińska – Inspektor
Ilona Wilk – Starszy Inspektor
tel. 32 6181837, pok. 15
ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres działania Działu Świadczeń Rodzinnych obejmuje:
 
1. Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
a) zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
c) świadczenia rodzicielskiego,
d) świadczeń opiekuńczych, w tym:
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- świadczenia pielęgnacyjnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
2. Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka
na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
3. Prowadzenie postępowania w zakresie przyjętych wniosków o ustalenie prawa do realizowanych świadczeń,
w szczególności:
a) prowadzenie wstępnej weryfikacji przyjętych wniosków pod względem ich kompletności,
b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
c) weryfikacja osób i członków ich rodzin w systemach informatycznych: ZUS, Ministerstwa Finansów, PESEL, Centralnym Wykazie Ubezpieczonych i innych udostępnianych na potrzeby ustalenia prawa do realizowanych świadczeń,
d) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie realizowanych świadczeń,
e) sprawdzanie wygenerowanych decyzji pod względem merytorycznym i rachunkowym,
f) zatwierdzanie do wypłaty podpisanych decyzji w sprawie realizowanych świadczeń.
4. Weryfikację przyznanych świadczeń w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej osoby pobierającej świadczenia rodzinne.
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych, wznowienia, umorzenia oraz zawieszenia postępowania.
6. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony w sprawach będących w zakresie kompetencji działu.
7. Udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych na wnioski innych jednostek organizacyjnych.
8. Prowadzenie postępowań odwoławczych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach oraz Sądu Administracyjnego.
9. Prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, w tym:
a) prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
b) prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji w sprawach udzielenia układu ratalnego, umorzenia
lub odroczenia terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalonych ostateczną decyzją,
c) dokonywanie przypisów, odpisów oraz uzgadnianie sald nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek za opóźnienie,
d) comiesięczne sporządzanie listy potrąceń nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
e) wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
oraz przekazywanie ich do właściwych organów egzekucyjnych,
f) współpraca z organami egzekucyjnymi w sprawie spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
10. Prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w ścisłej współpracy
z wojewodą, w tym:
a) występowanie do wojewody o ustalenie czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) udzielanie informacji na wniosek wojewody, dotyczących wypłaconych świadczeń,
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uchylenia decyzji w przypadku, gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
d) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku, gdy nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
11. Prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, w tym:
a) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób pobierających powyższe świadczenia,
b) wygłaszanie osób, które utraciły prawo do świadczeń rodzinnych,
c) opłacanie i rozliczanie odprowadzonych składek społecznych i zdrowotnych,
d) występowanie do organów emerytalno – rentowych o ustalenie niezbędnych okresów składkowych
i nieskładkowych dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego.
12. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą oraz sprawozdawczością realizowanych świadczeń w Dziale, w tym:
a) comiesięczne generowanie, sporządzanie i zatwierdzanie list wypłat realizowanych świadczeń,
b) ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie comiesięcznych wypłat świadczeń,
c) comiesięczne przygotowywanie zestawienia zaangażowania środków finansowych,
d) przygotowywanie planów finansowych oraz określanie zapotrzebowania na dotację z budżetu państwa na wypłatę realizowanych świadczeń,
e) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych w zakresie wypłaconych świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi oraz przekazywanie ich do wojewody,
f) sporządzanie i przekazywanie zbiorów centralnych dotyczących świadczeń rodzinnych,
g) sporządzanie sprawozdań dotyczących świadczeń rodzinnych przekazywanych w systemie informatycznym CAS.
13. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.
14. Realizację Programu „Karta Dużej Rodziny”.
15. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym (500+), programem “Dobry Start” (300+) oraz dodatkiem osłonowym w zakresie:
a) wydawania zaświadczeń w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
b) sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących wypłaconych świadczeń oraz kosztów obsługi,
c) prowadzenia spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w ścisłej współpracy
z wojewodą,
d) prowadzenia spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami.
16. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023r. oraz
w 2024r., na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
w 2023 r. oraz 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu, a w szczególności:
a) prowadzenie wstępnej weryfikacji przyjętych wniosków pod względem ich kompletności,
b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia prawa do refundacji podatku VAT,
c) weryfikacja osób i członków ich rodzin w systemach informatycznych: ZUS, Ministerstwa Finansów, PESEL
i innych udostępnianych na potrzeby ustalenia prawa do refundacji podatku VAT,
d) przygotowywanie informacji w sprawie przyznania refundacji podatku VAT i zatwierdzanie do wypłaty,
e) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie: odmowy przyznania refundacji podatku VAT, umorzenia postępowania, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT oraz w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT,
f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących wypłaconej refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi.
17. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
a) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyjętych wniosków oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
c) weryfikacja przyznanych świadczeń w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej osoby pobierającej świadczenia rodzinne,
d) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych, wznowienia, umorzenia oraz zawieszenia postępowania,
e) prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami,
f) prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
18. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatków osłonowych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.
o dodatku osłonowym, w szczególności:
a) prowadzenie wstępnej weryfikacji przyjętych wniosków pod względem ich kompletności,
b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego,
c) weryfikacja osób i członków ich rodzin w systemach informatycznych: ZUS, Ministerstwa Finansów, PESEL
i innych udostępnianych na potrzeby ustalenia prawa do dodatku osłonowego,
d) przygotowywanie informacji w sprawie przyznania dodatku osłonowego i zatwierdzanie do wypłaty,
e) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie: odmowy przyznania dodatku osłonowego, umorzenia postępowania, uchylenia lub zmiany wysokości dodatku osłonowego oraz w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego,
f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:51