Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Świadczeń Alimentacyjnych

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
 
e-mail: dsa@mops.jaworzno.pl
Michał Mika – Kierownik Działu
tel. 32 6181940, pok. 2
Anna Strzopa – Starszy Inspektor
Marcelina Król – Podinspektor
tel. 32 6181790, pok. 1
Agnieszka Kopera – Starszy Inspektor
Marta Sikora – Starszy Inspektor
tel. 32 6181942, pok. 16
Ewa Sosnowska – Starszy Inspektor
Anna Jóźwiak-Piekarz – Starszy Referent
tel. 32 6181836, pok. 17
ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres działania Działu Świadczeń Alimentacyjnych w zakresie:
 
I. Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych obejmuje:
 
1. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych na wniosek lub w związku z przyznaniem świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, prowadzenie postępowania i wydawanie w tych sprawach decyzji, w tym:
a) występowanie do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
b) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
c) informowanie komornika sądowego i organ właściwy wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz przekazywanie informacji istotnych dla skuteczności egzekucji, zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy i informowanie właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,
d) składanie wniosków do prokuratury w przypadku bezskutecznej egzekucji i uchylania się dłużników alimentacyjnych od podjęcia współpracy,
e) kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
f) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
się od zobowiązań alimentacyjnych.
2. Prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych.
3. Sporządzanie przypisów należności na dochody gminy i dochody budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Kierowanie wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności na wniosek dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
6. Ścisła współpracę z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.
7. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających
z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
8. Zamieszczanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w przypadku, gdy komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego.
9. Skierowanie zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji określonego
w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w przypadku przyznania wierzycielowi alimentacyjnemu świadczenia alimentacyjnego.
 
II. Przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmuje:
 
1. Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyjętych wniosków i wydawanie decyzji w tym zakresie.
3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych oraz wznowienia, zawieszenia i umorzenia postępowania.
4. Wydawanie postanowień i zaświadczeń w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.
5. Generowanie, sporządzanie i zatwierdzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
6. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych w zakresie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi.
7. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych
oraz ich dochodzenie w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej.
 
III. Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmuje:
 
1. Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyjętych wniosków i wydawanie informacji oraz decyzji
w tym zakresie.
3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych oraz wznowienia, zawieszenia i umorzenia postępowania.
4. Tworzenie bazy danych ŹRÓDŁO dotyczącej świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
5. Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
6. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie wypłaconych świadczeń oraz kosztów obsługi.
7. Sporządzanie jednorazowych sprawozdań dotyczących świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy w systemie informatycznym CAS.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:51